Kaip įsteigti profesinę sąjungą?

Profesinės sąjungos yra savanoriškos, savarankiškos ir savaveiksmės organizacijos, atstovaujančios ir ginančios darbuotojų profesines darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus.

Kas gali būti profesinės sąjungos nariu?
Asmenys, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartį ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi teisę laisvai jungtis į profesines sąjungas ir dalyvauti jų veikloje.
Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat kiti asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvoje, ne jaunesni kaip 14 metų, dirbantys pagal darbo sutartį ar kitais pagrindais, numatytais įstatymų, turi teisę laisvai jungtis į profesines sąjungas ir dalyvauti jų veikloje.

Profesinių sąjungų steigimas
Profesinės sąjungos gali steigtis profesiniu, pareiginiu, gamybiniu, teritoriniu ar kitais pačių profesinių sąjungų nustatytais principais.

Profesinei sąjungai įsteigti būtina, kad ji turėtų:
1) įmonėje, įstaigoje, organizacijoje būtų ne mažiau kaip 30 steigėjų ar jie sudarytų ne mažiau kaip 1/5 dalį visų darbuotojų, tačiau ne mažiau kaip 3 darbuotojai;
2) susirinkime patvirtintus įstatus (statutą);
3) išrinktus vadovaujančiuosius organus.
Esant visoms šioms trims sąlygoms profesinė sąjunga laikoma įsteigta.
Darbuotojai, pareiškę norą tapti profesinės sąjungos nariais, rašo prašymą profesinei sąjungai.
Profesinės sąjungos narys nusprendęs, kad nario mokestis būtų pervedamas iš atlyginimo į profesinės sąjungos sąskaitą, rašo prašymą darbdaviui, o šis informuoja buhalteriją.

Profesinės sąjungos įstatai (statutas) ir jų registracija
Profesinės sąjungos įstatuose (statute) turi būti nurodoma:
1) profesinės sąjungos pavadinimas;
2) profesinės sąjungos teisinė forma;
3) profesinės sąjungos buveinė;
4) profesinės sąjungos veiklos tikslai. Veiklos tikslai turi būti apibūdinti aiškiai ir išsamiai, nurodant veiklos sritį bei rūšį;
5) profesinės sąjungos dalyvių susirinkimo kompetencija ir šaukimo tvarka;
6) profesinės sąjungos organai ir jų kompetencija bei skyrimo ir atšaukimo tvarka;
7) profesinės sąjungos steigimo dokumentų keitimo tvarka;
8) profesinės sąjungos veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;
9) profesinei sąjungai priklausančio turto valdymo, disponavimo ir naudojimo tvarka.
Profesinių sąjungų įstatai (statutas) yra registruojami Juridinių asmenų registre. Registro tvarkytojui reikia pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą įtraukti profesinę sąjungą ar jų susivienijimą į Juridinių asmenų registrą (visas reikiamas pateikti Juridinių asmenų registrui prašymo formas rasite šiame internetiniame puslapyje: http://www.registrucentras.lt);
2. dokumentus, patvirtinančius, kad yra įvykdytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.38 straipsnio 2 dalyje nurodytos nuostatos, .t.y. kad profesinė sąjunga turi ne mažiau kaip trisdešimt steigėjų arba jeigu įmonėje, įstaigoje, organizacijoje yra ne mažiau kaip trisdešimt steigėjų ir jie (jos) sudarytų ne mažiau kaip 1/5 visų darbuotojų (o 1/5 visų darbuotojų būtų ne mažiau kaip trys darbuotojai), ir profesinės sąjungos susirinkime yra patvirtinti jos įstatai bei išrinkti valdymo organai. Tokius duomenis galėtų patvirtinti: profesinės sąjungos steigėjų sąrašas, profesinės sąjungos steigiamojo susirinkimo protokolas, kuriame būtų paminėta, kad buvo priimti įstatai (statutas) ir išrinkti valdymo organai;
3. įstatus (2 egzempliorius).
(Parengta pagal LR civilinį kodeksą, LR darbo kodeksą ir LR profesinių sąjungų įstatymą, LR Vyriausybės nutarimą “Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo”).