Lietuvos darbo federacijos moterų veikla remiasi krikščioniškuoju socialiniu mokymu. Šiuo mokymu darbovietėse turėtų būti grįsti darbuotojų ir darbdavių santykiai. Sėkminga įmonės veikla labai priklauso nuo tarpusavio santykių ir pasitikėjimo: pagarbos darbuotojui kaip asmeniui, galimybės jam kūrybiškai dalyvauti bendrame veiklos procese ir būti už tai pripažintam ir teisingai atlygintam.

Prioritetai:
1. Lygios galimybės visiems. Lygių galimybių moterims ir vyrams įtvirtinimas darbo rinkoje ir lyčių stereotipų šalinimas:
a) profesinio ir šeimos gyvenimo derinimas,
b) subalansuoto atstovavimo skatinimas,
c) mokymai ir visuomenės švietimas lyčių lygybės klausimais,
d) tolerancijos ir supratimo didinimas, sklaidant stereotipus apie pagyvenusias ir jaunas moteris, socialinės rizikos ir kitas grupes, kurios patiria diskriminaciją darbo rinkoje.
2. Švietimas:
a) dirbančių moterų kvalifikacijos kėlimas,
b) moterų, gimdymo ir vaikų priežiūros metu praradusių darbo įgūdžius, kvalifikacijos kėlimas,
c) pagyvenusių moterų kuo ilgesnio dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas, taikant mokymo ir įdarbinimo schemas,
d) moterų aktyvumo skatinimas dalyvaujant profesinės organizacijos veikloje, kuriant pilietinę visuomenę.
e) profesinės sąjungos lyderių moterų kvalifikacijos kėlimas.
3. Sveikata ir sauga darbe:
a) moterų diskriminacija darbovietėse,
b) stresas ir su darbu susijusi psichologinė rizika.
4. Bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio moterų organizacijomis.