LIETUVOS DARBO FEDERACIJOS ŠVIETIMO CENTRAS

Didelę reikšmę Lietuvos darbo federacijos augimui turėjo narių švietimas ir mokymai. Svarbų vaidmenį siekiant šio tikslo suvaidino Europos krikščioniškos profesinės sąjungos – Belgijos ACV ir Olandijos CNV.

2000-2002 m. vyko MATRA programa. Mokymus vedė Olandijos profesinių sąjungų mokymo instituto SBI ekspertas Adrian Troost. Juose dalyvavo 12 LDF narių- mokėsi organizuoti seminarus. Naujai parengti dėstytojai 2003 m. organizavo 27 seminarus LDF šakoms, skyriams ir organizacijoms.

Siekiant sustiprinti švietimo darbą,  2001 m. buvo įkurta viešoji įstaiga  „LDF Švietimo centras“.

2002 m. LDF Švietimo centras tapo 1985 m. įkurto Europos dirbančiųjų centro  (EZA) (www.eza.org)  tikruoju nariu ir jau dešimt metų  kartu su kitomis 68 švietimo ir socialinėmis organizacijomis, darbininkų judėjimais iš 24 Europos Sąjungos šalių vykdo Europos Komisijos finansuojamus tarptautinius projektus, organizuoja konferencijas.

 

LDF Švietimo centro įvykdyti tarptautiniai projektai ir renginiai:

2002 metai
2002 m. vyko kompiuterių kursai LDF nariams (specialus EZA projektas).


2003 metai
2003 m. birželio 14-15 d. ir 2003 m. spalio 3-5 d. vyko seminarai tema “Socialinis dialogas besiplečiančioje ES“ (finansavo EZA).


2004 metai
2004 m. sausio 20-24 d. „Profesinių sąjungų veiklos panavimas, vykdymas ir stebėjimas“ (CNV);
2004 m. kovo 26-27 d. „Profesinių sąjungų reforma Rytų šalyse“ (ACV/Atviros Lietuvos fondas);
2004 m. gegužės 14-15 d. „LDF strategija ir darbo kryptys Lietuvai įstojus į ES“ (ACV);
2004 m. birželio 18-19 d. „Kolektyvinės sutartys – svarbiausiais PS įrankis“ (ACV);
2004 m. lapkričio 9-11 d. „Vandens tiekimo įmonių problemos ir perspektyvos ES“ (EUROFEDOP);
2004 m. gruodžio 13-17 d. „Planavimo metodas.Seminaras Rytų ir Vidurio ES šalims“ (CNV);
2004 m. gruodžio 17-18 d. “Partnerystės skatinimas ir pilietinio socialinio dialogo vystymas Lietuvoje” (EZA/SBI).


2005 metai
2004-2005 m. penkių seminarų ciklas „Krikščioniškas socialinis mokymas“. Juose dalyvavo LDF, LKMS ir SEKI atstovai;
2005 m. birželio 17-18 d. „Moters vaidmuo Europos darbo rinkoje ir šeimoje“ (EZA);
2005-2006 m. projektas žemdirbų šakai. Suorganizuota 10 seminarų;
2005-2007 m. Jaunimo projektas „Kaip pradėti verslą“. Suorganizuota 10 seminarų.


2006 metai
2006 m. sausio 14 d. “Jaunimo aktyvumo stiprinimas ir skatinimas dalyvauti pilietinėje veikloje“(EZA/SBI),
2006 m. birželio 8-10 d. “Pilietinės visuomenės dalyvavimas sprendžiant darbuotojams aktualias problemas išplėstoje ES” (EZA);
2006 m. rugsėjo 29-30 d. „Darbo migracijos įtaka šeimai ir visuomenei“ (EZA /SBI);


2007 metai
2007 m. birželio 1-2 d. „Moterų ir vyrų lygybės strategijų sukūrimas ir įtvirtinimas regioninės struktūrose“. Šiame EZA projekte dalyvavo Italijos, Vokietijos, Rumunijos, Ispanijos, Portugalijos, Belgijos ir Lietuvos moterys.
2007 m. spalio 12-13 d. ”Socialiniai iššūkiai Lietuvoje. Pirmoji krikščioniška socialinė savaitė Lietuvoje”. Konferencijoje „Socialiniai iššūkiai Lietuvoje“ dalyvavo virš 100 dalyvių iš  15 Europos Sąjungos šalių. Konferencijos dalyviai turėjo galimybę pasidalinti mintimis apie Europos socialinį modelį,  teigiamas ir neigiamas globalizacijos puses, opiausias socialines problemas Lietuvoje, diskutavo apie galimybes išsaugoti krikščioniškąsias vertybes, tradicinės šeimos modelį, sustabdyti ekonominę migraciją,  stiprinti pilietinį socialinį dialogą. Vilniaus šv.Juozapo kunigų seminarijos ugdytojas kunigas Žydrūnas Vabuolas pasveikino susirinkusius Jo eminencijos Kardinolo Audrio Juozo Bačkio vardu. Prancūzijos krikščioniškų profesinių sąjungų konfederacijos (CFTC) viceprezidentas Michel Coquillion  pristatė Prancūzijos socialinės savaitės šimtametę  istoriją ir tradicijas. Dr.doc Lionginas Radzevičius savo pranešime „Socialinė tvarka besivystančioje Lietuvoje krikščioniškos socialinės doktrinos šviesoje“ išsamiai pristatė RERUM NOVARUM pagrindines nuostatas. Pranešimus skaitė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras Povilas Vytautas Žiūkas,  SADM valstybės sekretorius Rimantas Kairelis, SADM sekretorė Violeta Murauskaitė,  Darbo ir socialinių tyrimų instituto direktorius doc. dr. Boguslavas Gruževskis. Lietuvos pramoninkų konfederacijos viceprezidentas Jonas Guzavičius, Jėzuitų provincijolas Tėvas Aldonas Gudaitis.
2007 m. lapkričio 9-10 d. „Migracijos ir mobilumo įtaka darbuotojų teisėms ir socialinei padėčiai“. Dalyvavo Estijos, Latvijos, Lietuvos, Belgijos, Olandijos, Austrijos darbuotojų atstovai.


2008 metai
2008 m. balandžio 11-12 d. „Europos darbo rinkų reforma: lankstumas ir socialinė sanglauda“ (EZA, EUCDA);
2008 m. balandžio 25-26 d. „Stresas darbe ir šeimoje“;
2008 m. gegužės 22-24 d. „Lygios moterų ir vyrų galimybės darbo rinkoje“ (ACV);
2008 m. spalio 23-26 d. „Socialinių partnerių vaidmuo stiprinant įmonių socialinę atsakomybę“ (EZA).


2009 metai
2009 m. birželio 9-10 d. „Profesinių sąjungų atsakas į krizę Baltijos šalyse“ (PERC/ACV). Dalyvavo LPS“S“, LPSK, LDF ir Rytų bei Vidurio Europos šalys.
2009 m. rugsėjo 24-26 d. „Jaunų darbuotojų migracija ir jos įtaka šalies demografinei padėčiai, šeimai ir darbo rinkai“ (EZA).


2010 metai
2010 m. gegužės 27-29 d. „Socialinio dialogo reikšmė sprendžiant darbo santykių lankstumo ir užimtumo garantijų derinimo (flexicurity) klausimus ekonominės krizės metu“ .


2011 metai
2011 m. gegužės 5-7 d. „Nauji gebėjimai naujiems darbams. Socialinių partnerių vaidmuo įgyvendinant strategiją „Europa 2020 m.“


2012 metai
2012 m. gegužės 11-12 d. „Kova su skurdu ir socialine atskirtimi. Socialinių partnerių vaidmuo įgyvendinant Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinę iniciatyvą“.