Patvirtinta Lietuvos Darbo Federacijos atkuriamajame suvažiavime 1991 m. gruodžio 28 d.

Statuto pataisos priimtos Lietuvos Darbo Federacijos suvažiavimuose:
1999-09-24
2001-07-19
2002-11-23
2005-03-19
2007-04-14

S T A T U T A S

Lietuvos darbo federacija (toliau – Federacija, sutrumpintas pavadinimas – LDF) yra savanoriška, savarankiška, nepolitinė, laisvo apsisprendimo pagrindu vienijanti įvairių sričių darbuotojus profesinė sąjunga . LDF atstovauja bei gina darbuotojų profesines darbo, ekonomines, socialines teises ir interesus ir yra Lietuvos darbo federacijos, veikusios Lietuvos Respublikoje nuo 1919 m. iki 1940 m., išeivijoje nuo 1940 iki 1992 metų, pasekėja. Lietuvos darbo federacija atkurta 1991 m. gruodžio 28 d.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. LDF veiklos pagrindai.
1. LDF savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Europos Sąjungos ir Tarptautinės darbo organizacijos teisės aktais, kolektyviniais susitarimais, bendradarbiavimo sutartimis, krikščioniškąja socialine doktrina bei šiuo Statutu.
2. LDF teisinė forma yra juridinis asmuo – profesinė sąjunga, pavadinimas – Lietuvos darbo federacija.
3. LDF veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje, įregistruota adresu: Vytauto g. 14, Vilnius.
4. LDF savo vardu gali įgyti ir turėti visas teisės aktuose ir šiame Statute nurodytas juridinio asmens teises ir pareigas.
5. LDF veda savarankišką finansinę apskaitą, turi antspaudą su savo pavadinimu ir simbolika. LDF gali turėti atsiskaitomąsias bei valiutines sąskaitas ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos bei užsienio bankuose.
6. LDF veiklos laikotarpis yra neribotas.

II. LDF VEIKLOS TIKSLAI IR TEISĖS

2 straipsnis. LDF veiklos tikslai:
1. vienyti Lietuvos Respublikos lygiu savo narius ir ginti jų profesines, darbo, socialines ir ekonomines teises bei interesus;
2. atstovauti savo nariams santykiuose su darbdaviais, jų organizacijomis, valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis;
3. įtakoti socialinę politiką, siekiant darbuotojams kuo geresnių ekonominių, socialinių, darbo sąlygų;
4. skatinti socialinę partnerystę;
5. siekti profesinių sąjungų solidarumo Lietuvoje ir užsienyje;
6. skatinti naujų LDF profesinių sąjungų kūrimąsi ir jų narių skaičiaus augimą;
7. koordinuoti LDF padalinių, LDF profesinių sąjungų veiklą;
8. vykdyti LDF narių švietimą ir mokymą;
9. dalyvauti Lietuvos, Europos ir pasaulio profesinių sąjungų ir kitų darbuotojams atstovaujančių institucijų veikloje.

3 straipsnis. LDF veiklos rūšys.
1. LDF veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra šios:
22.11 Knygų leidyba
22.12 Laikraščių leidyba
22.13 Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba
22.14 Garso įrašų leidyba
22.15 Kita leidyba
22.21 Laikraščių spausdinimas
22.22 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, spausdinimas
22.23 Knygų įrišimas
22.24 Parengiamoji spausdinimo veikla
22.25 Pagalbinė, su spausdinimu susijusi, veikla
22.31 Garso įrašų tiražavimas
22.32 Vaizdo įrašų tiražavimas
22.33 Kompiuterinių laikmenų tiražavimas
52.12 Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
55.21 Jaunimo nakvynės namai ir kalnų turistinės stovyklos
55.22 Stovyklavietės, įskaitant aikšteles automobiliniams nameliams
55.23.10 Poilsio namų veikla
55.23.30 Vaikų poilsio stovyklų veikla
52.47 Knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba
52.63 Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse
55.23 Aprūpinimas kita, niekur kitur nepriskirta, laikinąja buveine
72.60 Kita su kompiuteriais susijusi veikla
72.60.10 Kompiuteriniai žaidimai
73.20 Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
74.11 Teisinė veikla
74.11.20 Konsultacijos ir atstovavimas darbo ginčuose
74.11.30 Bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas
74.13 Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
74.13.20 Viešosios nuomonės tyrimas
74.14.20 Ginčų tarp verslo partnerių sprendimas, jų sutaikymas
74.40 Reklama
74.50 Naujo personalo atranka ir tarnybos parūpinimas
74.81 Fotografavimo veikla
74.85 Sekretoriavimo ir vertimo veikla
74.86 Užsakomųjų informacinių paslaugų centro veikla
74.87 Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla
74.87.20 Mugių, parodų ir suvažiavimų rengėjų veikla
80.42 Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
80.42.20 Suaugusiųjų profesinis mokymas
80.42.30 Kvalifikacijos tobulinimas
80.42.40 Papildomas mokymas
85.32 Socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu
85.32.20 Labdaros organizacijų bei fondų, valstybinių, vietinių savitarpio pagalbos organizacijų veikla
91.33 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla
92.31 Meninė ir literatūrinė kūryba ir interpretavimas
92.32.10 Koncertų ir teatro salių veikla
92.32.20 Šokių ir pramogų salių ir kitų meno renginių eksploatavimo veikla
92.32.30 Bilietų agentūrų veikla
92.33 Mugių ir atrakcionų parkų veikla
92.34 Kita, niekur kitur nepriskirta, pramoginė veikla
92.51 Bibliotekų ir archyvų veikla
92.51.40 Lektoriumų veikla
92.62 Kita sportinė veikla
92.72 Kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla
93.04 Fizinės gerovės užtikrinimo veikla
93.04.30 Sveikatingumo centrų veikla
93.05 Kita, niekur kitur nepriskirta, aptarnavimo veikla
99.00 Eksteritorialinių organizacijų ir įstaiga veikla
2. Licencijuojama veikla vykdoma tik gavus visus reikiamus leidimus ir licencijas.
3. LDF gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja teisės aktams, šiam Statutui ir LDF veiklos tikslams.

4 straipsnis. LDF teisės.
1. LDF turi teisę:
1) palaikyti ryšius su Lietuvos, kitų valstybių profesinėmis sąjungomis bei kitomis organizacijomis, dalyvauti jų veikloje, būti jų nare;
2) dalyvauti darbuotojams atstovaujančių organizacijų, komisijų bei komitetų veikloje;
3) vesti kolektyvines derybas, sudaryti kolektyvines, bendradarbiavimo su įvairiomis įstaigomis ir institucijomis ar kitas sutartis, kontroliuoti jų įgyvendinimą, dalyvauti kolektyvinių ginčų procedūrose;
4) sudaryti susitarimus su valstybinės valdžios ir valdymo organais, teikti pasiūlymus dėl norminių aktų darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais priėmimo, pakeitimo ar panaikinimo;
5) atstovauti ir ginti savo narius teismuose;
6) valdyti, naudoti ir disponuoti LDF priklausančiu turtu, naudotis juridinio asmens teisėmis;
7) gauti ir teikti paramą bei teikti labdarą;
8) viešinti LDF tikslus, skleisti informaciją apie savo veiklą;
9) rengti susirinkimus, organizuoti streikus, mitingus, demonstracijas ir kitus masinius renginius;
10) gauti iš valstybinės valdžios ir valdymo organų, darbdavių bei jų organizacijų savo veiklai reikalingą informaciją darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais;
11) sudaryti bendradarbiavimo sutartis ir kurti susivienijimus su kitomis profesinėmis sąjungomis;
12) steigti komisijas, komitetus ar darbo grupes, paramos ir labdaros fondus, uždarąsias akcines bendroves, kitus viešuosius bei privačiuosius juridinius asmenis.

III. NARYSTĖ

5 straipsnis. LDF nariai.
1. LDF nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti asmenys ne jaunesni kaip 14 metų, dirbantys pagal darbo sutartį ar kitais pagrindais bei pripažįstantys šį Statutą ir mokantys nustatyto dydžio nario mokestį. LDF nariais tebelieka asmenys, kurie būdami LDF nariais buvo atleisti iš darbo.
2. Į LDF priimama LDF profesinėje sąjungoje gavus raštišką darbuotojo prašymą. Nesant tokios profesinės sąjungos, priima LDF padalinys, nesant jo – LDF Valdyba.
3. Narių prašymai bei sąrašai saugomi LDF profesinėje sąjungoje, o jei jos nėra, LDF padalinyje. Darbovietėje įsikūrus LDF profesinei sąjungai, padalinys perduoda jai visus jos narių prašymus ir sąrašus.
4. LDF profesinė sąjunga kiekvienais metais iki sausio 15 dienos patikslina narių sąrašus ir pateikia juos LDF padalinio pirmininkui. Padalinio pirmininkas kasmet iki vasario 1 dienos privalo LDF Valdybai pateikti patikslintus narių sąrašus. Jei LDF profesinė sąjunga nepriklauso LDF padaliniui, tai jos pirmininkas patikslintą narių sąrašą pateikia LDF Valdybai.

6 straipsnis. LDF nario teisės.
1. LDF narys turi teisę:
1) rinkti ir būti išrinktas į visus LDF valdymo organus;
2) nustatyta tvarka dalyvauti susirinkimuose, konferencijose, suvažiavimuose ir kituose renginiuose;
3) kreiptis į visų lygių profesinės sąjungos vadovus ir gauti iš jų informaciją apie profesinių sąjungų veiklą;
4) iš LDF nemokamai gauti juridinę konsultaciją ir gynybą darbo teisės klausimais;
5) kreiptis į LDF visais darbo klausimais, darbdaviui pažeidus darbo įstatymus ar kolektyvinę sutartį;
6) teikti pasiūlymus LDF veiklos tobulinimo klausimais;
7) išstoti iš LDF.
2. Išstojusiems ar pašalintiems iš LDF nariams jų įneštas nario mokestis ar kitokie piniginiai įnašai negrąžinami.

7 straipsnis. LDF nario pareigos.
1. LDF narys privalo:
1) laikytis šio Statuto;
2) laiku mokėti nario mokestį;
3) laikytis profesinės etikos ir dorovės normų;
4) rūpintis LDF įvaizdžiu, saugoti gerą organizacijos vardą.
2. LDF narys, tris mėnesius nesumokėjęs nario mokesčio ar nevykdęs profsąjungos nario pareigų, profesinės sąjungos sprendimu šalinamas iš LDF narių.

IV. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

8. straipsnis. LDF organizacinė struktūra.
1. LDF organizacinė struktūra grindžiama profesiniu, gamybiniu, teritoriniu arba kitais principais.
2. LDF pagrindas yra LDF profesinės sąjungos.
3. LDF profesinės sąjungos sudaro LDF padalinius (šakas ir apskričių skyrius).
4. LDF padaliniai (šakos ir apskričių skyriai) sudaro Lietuvos darbo federaciją.
5. LDF veikia Moterų komitetas ir Jaunimo organizacija.
6. Federacijoje gali veikti ir kiti komitetai bei organizacijos.

V. LDF PROFESINĖ SĄJUNGA

9 straipsnis. LDF profesinės sąjungos steigimas.
1.LDF profesinė sąjunga steigiama profesiniu, teritoriniu ar kitu bendrumo pagrindu ne mažiau kaip 3 (trijų) steigėjų (darbuotojų) bendru sutarimu.
2. Profesinė sąjunga, norėdama įstoti į LDF, pateikia prašymą LDF padalinio pirmininkui. Jei tokio padalinio nėra, prašymas pateikiamas LDF Valdybai. Kartu su juo pateikiama:
a) steigėjų susirinkimo nutarimas dėl įstojimo į LDF,
b) duomenys apie išrinktus valdymo organus,
c) narių sąrašas,
d) įstatai (jei tokie jau yra registruoti) arba įsipareigojimas laikytis atitinkamo LDF padalinio įstatų ar LDF Statuto.
3. LDF padalinio vadovybė ar LDF Valdyba, turėdami reikalingus dokumentus, sprendžia klausimą dėl naujosios profesinės sąjungos priėmimo į Federaciją.
4. LDF padalinio pirmininkas informuoja LDF Valdybą apie naujai įsteigtą ar į padalinį įstojusią profesinę sąjungą.
5. LDF profesinė sąjunga veikia pagal savo įstatus, kurie neprieštarauja LDF Statutui. Jei profesinė sąjunga įregistruota tiesiogiai LDF ir neturi savo įstatų, tai ji vadovaujasi šiuo Statutu.

10 straipsnis. LDF profesinė sąjunga:
1. atstovauja savo nariams ir darbuotojų kolektyvui, sudarant su darbdaviu kolektyvinę bei kitokias sutartis;
2. informuoja darbuotojus apie profesinių sąjungų veiklą, konsultuoja juos darbo teisės klausimais;
3. organizuoja ir vykdo savo narių švietimą;
4. priima į profesinę sąjungą naujus narius, tvarko jų apskaitą;
5. dalyvauja sprendžiant kolektyvinius darbo ginčus;
6. dalyvauja LDF organizuojamuose mokymuose ir seminaruose;
7. gauna iš LDF juridinę pagalbą iškilus darbo ginčams tarp LDF nario ir jo darbdavio;
8. užtikrina nario mokesčių pervedimą į LDF sąskaitą;
9. gali gauti iš LDF padalinio ar iš LDF lėšų profesinės sąjungos projektams vykdyti;
10. LDF profesinės sąjungos pirmininkas atsako už savo profesinės sąjungos veiklą.

VI. LDF PADALINIAI

11 straipsnis. LDF padalinių bendrosios nuostatos.
1. LDF padaliniai yra LDF Šaka, LDF Skyrius ir LDF Jaunimo organizacija.
2. LDF padalinį sudaro LDF profesinės sąjungos.
3. LDF padaliniai vadovaujasi savo įstatais, jei jie registruoti kaip atskiri juridiniai asmenys, bei šiuo Statutu. Padalinio įstatai negali prieštarauti LDF Statutui. Jei LDF padalinys atskirai neįregistruotas, jis vadovaujasi šiuo Statutu.
4.Naujai įsteigto LDF padalinio pirmininkas perduoda LDF Valdybai:
a) prašymą priimti padalinį į Lietuvos darbo federaciją,
b) LDF padalinio įstatų (jei jie yra) kopiją,
c) steigiamojo susirinkimo protokolo kopiją,
d) registracijos pažymėjimo (jei jis yra) kopiją,
e) padalinį sudarančių LDF profesinių sąjungų bei jų narių sąrašus.
Jei LDF padalinys neregistruotas kaip atskiras juridinis asmuo, vietoj įstatų pateikiamas įsipareigojimas laikytis šio LDF Statuto.
5. LDF Valdyba, gavusi šiuos dokumentus, rengia projektą dėl naujo LDF padalinio įregistravimo. Nutarimą dėl padalinio įregistravimo artimiausiame posėdyje priima LDF Taryba.
6. LDF padaliniai privalo vesti tikslią savo profesinių sąjungų ir narių apskaitą, o duomenis apie tai pateikti LDF Valdybai.

12 straipsnis. LDF padalinys atlieka šias funkcijas:
1. gina LDF savo narių darbo, socialines ir ekonomines teises bei interesus;
2. atstovauja LDF padalinio profesinėms sąjungoms dvišalėse ir trišalėse derybose;
3. pasirašo dvišalius ar trišalius susitarimus;
4. dalyvauja sprendžiant kolektyvinius darbo ginčus;
5. teikia pasiūlymus LDF atstovams Trišalėse tarybose ir komisijose;
6. konsultuoja savo profesines sąjungas ir narius dėl kolektyvinių sutarčių sudarymo;
7. teikia pasiūlymus LDF Valdybai dėl seminarų, konsultacijų organizavimo;
8. teikia informaciją LDF Tarybai ir Valdybai apie savo veiklą ir problemas;
9. savarankiškai tvarko LDF padalinio turtą ir lėšas;
10. deleguoja atstovus į LDF suvažiavimą;
11. organizuoja savo narių teisinę gynybą;
12. vykdo LDF Tarybos priimtus nutarimus;
13. renka nustatyto dydžio nario mokesčius;
14. LDF Padalinio pirmininkas atsakingas už nario mokesčio sumokėjimą LDF.

13 straipsnis. LDF padalinys – ŠAKA.
1. Šaka jungia LDF profesines sąjungas gamybiniu, profesiniu ar pareiginiu principu.
2. Šaką gali įsteigti ne mažiau kaip 3 profesinės sąjungos.
3. Šaka gali priklausyti tarptautinėms organizacijoms ir dalyvauti jų veikloje. Sprendimą apie tai priima šakos vadovaujantys organai, suderinę šį klausimą su LDF Taryba.

14 straipsnis. LDF padalinys – APSKRITIES Skyrius.
1. Apskrities skyrius jungia vienoje apskrityje veikiančias profesines sąjungas.
2. Apskrities skyrių sudaro ne mažiau kaip trys LDF profesinės sąjungos. Šis reikalavimas netaikomas LDF Apskrities skyriui, kuris registruojasi teritorinio bendrumo pagrindu ir turi daugiau nei 1000 (tūkstantį) narių.
3. LDF skyrius gali steigtis ir kitoje teritorijoje nei nurodyta pirmoje dalyje, tai mieste, savivaldybėje, seniūnijoje ir pan., tačiau šiuo atveju yra būtina sąlyga, kad LDF skyrius turėtų ne mažiau kaip 1000 (tūkstantį) narių.

VII. ORGANIZACIJOS, KOMITETAI LDF SUDĖTYJE

15 straipsnis. Organizacijos, komitetai LDF sudėtyje.
1. LDF veikia Moterų komitetas. LDF narių iniciatyva gali būti kuriami ir kiti komitetai bei organizacijos.
2. LDF komitetas sudaromas iš LDF narių, steigėjo pasirinkto bendrumo pagrindu. Papildomų įnašų LDF komiteto nariai nemoka. LDF komitetas registruojamas LDF struktūroje LDF Valdybos nutarimu.
3. LDF organizacija sudaroma steigėjų pasirinkto bendrumo pagrindu. Norėdama įstoti į LDF, ji pateikia LDF Valdybai:
a) steigėjų susirinkimo nutarimą dėl įstojimo į LDF;
b) duomenis apie išrinktus valdymo organus;
c) narių sąrašą;
d) įstatus (jei tokie jau yra registruoti) arba įsipareigojimą laikytis LDF Statuto.
LDF Valdyba, gavusi šiuos dokumentus, parengia projektą LDF Tarybai dėl naujos organizacijos įregistravimo.
4. Nutarimas dėl naujos organizacijos registravimo priimamas artimiausiame LDF Tarybos posėdyje.
5. Naujai įregistruotų komitetų ir organizacijų pirmininkai LDF Tarybos nutarimu gali tapti LDF Tarybos nariais.
6. LDF komitetų ir organizacijų pirmininkai kasmet iki sausio 15 dienos pateikia LDF Valdybai patikslintus narių sąrašus.

VIII. LDF VALDYMAS

16 straipsnis. LDF valdymas.
1. Aukščiausias Lietuvos darbo federacijos organas yra Suvažiavimas.
2. LDF valdymo organai yra LDF Taryba, LDF Valdyba ir LDF Pirmininkas .

17 straipsnis. LDF Suvažiavimas.
1. LDF Suvažiavimo sušaukimo tvarka.
1) Eilinis LDF Suvažiavimas šaukiamas vieną kartą per metus.  LDF rinkiminis Suvažiavimas – kas ketveri metai. Neeilinis Suvažiavimas šaukiamas 2/3 LDF Tarybos narių iniciatyva.
2) LDF Suvažiavimas šaukiamas LDF Tarybos sprendimu. Suvažiavimo datą ir atstovų delegavimo principus ir kvotas nustato LDF Taryba. Ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki LDF Suvažiavimo LDF Valdyba raštu praneša visiems LDF padaliniams apie LDF Suvažiavimo datą ir išsiunčia LDF Tarybos parengtą Suvažiavimo darbotvarkę.
3) LDF Pirmininkas arba trys LDF padaliniai, pateikę protokolinius sprendimus, turi teisę papildyti Suvažiavimo darbotvarkę. Darbotvarkės papildymai pateikiami LDF Tarybai ne vėliau kaip likus15 dienų iki LDF Suvažiavimo. LDF Valdyba ne vėliau kaip 10 dienų iki LDF Suvažiavimo išsiunčia visiems LDF padaliniams patikslintą LDF Suvažiavimo darbotvarkę.
4) Delegatai į LDF suvažiavimą renkami LDF padalinių susirinkimuose pagal LDF Tarybos nustatytas atstovavimo normas, bet ne mažiau kaip po 3(tris) atstovus iš kiekvieno LDF padalinio ir tris atstovus iš LDF Moterų komiteto.
2. LDF Suvažiavimo kvorumas ir nutarimų priėmimo tvarka.
1) LDF Suvažiavimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 į jį rinktų delegatų. Jei LDF suvažiavime dalyvauja mažiau nei 2/3 delegatų, per 2 savaites yra šaukiamas pakartotinis suvažiavimas. Jis turi visas LDF suvažiavimo teises, nepriklausomai nuo to, kiek narių jame dalyvauja.
2) Nutarimai priimami dalyvaujančių delegatų balsų dauguma (išskyrus atvejus, kai priimami nutarimai dėl LDF veiklos nutraukimo ar reorganizavimo ir LDF Statuto pakeitimų).
3) Ne mažiau kaip 2/3 LDF Suvažiavimo delegatų tvirtina LDF Statutą, jo pakeitimus ir papildymus. Suvažiavime nagrinėjami tik tie pasiūlymai dėl Statuto, kurie buvo pateikti šiame Statute nustatyta tvarka.
4) Ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma priima sprendimą dėl LDF veiklos nutraukimo ar reorganizavimo.
3. LDF Suvažiavimas atlieka šias funkcijas:
1) slaptu ar atviru balsavimu renka ketveriems metams ir atšaukia : LDF Pirmininką, 4 (keturis) LDF Pirmininko pavaduotojus, Generalinį sekretorių. Visos kandidatūros iškeliamos ne vėliau kaip likus 15 dienų iki LDF suvažiavimo;
2) slaptu ar atviru balsavimu renka ketveriems metams Finansinės ūkinės veiklos kontrolės komisiją;
3) svarsto ir tvirtina LDF Pirmininko, Pirmininko pavaduotojų, Generalinio sekretoriaus, Finansinės ūkinės veiklos kontrolės komisijos veiklos ataskaitas;
4) tvirtina LDF finansinę ataskaitą;
5) nustato LDF pagrindinius veiklos uždavinius, principus, priima rezoliucijas ir kitus dokumentus;
6) priima nutarimus kitokiais klausimais.

18 straipsnis. LDF Taryba.
1. LDF Tarybą sudaro:
1) LDF Pirmininkas;
2) LDF Pirmininko pavaduotojai;
3) Generalinis sekretorius;
4) Moterų komiteto pirmininkas;
5) LDF padalinių pirmininkai arba LDF padalinių įgalioti atstovai.
6) LDF padaliniai, turintys daugiau nei 2000 narių, deleguoja į LDF Tarybą 2 atstovus, turintys daugiau nei 5000 narių – 3 atstovus.
7) LDF Tarybos nutarimu naujai įsteigtų organizacijų ir komitetų pirmininkai.
8) LDF Tarybos nutarimu LDF Tarybos veikloje stebėtojo ar tikrojo nario teisėmis gali dalyvauti atstovai kitų profesinių sąjungų, su kuriomis LDF kartu vykdo profsąjunginio bendradarbiavimo projektus.
2. LDF Tarybos posėdžiai ir sprendimų priėmimas.
1) LDF Tarybai vadovauja LDF Pirmininkas.
2) LDF Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per du mėnesius.
3) Posėdį sušaukia ir darbotvarkę, atsižvelgęs į LDF Tarybos narių bei LDF Valdybos pasiūlymus, rengia LDF Pirmininkas. Apie posėdžio laiką, vietą ir darbotvarkę LDF Tarybos nariams pranešama ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki posėdžio.
4) Neeilinį LDF Tarybos posėdį inicijuoti ir sušaukti turi teisę LDF Pirmininkas, LDF Valdyba arba 1/3 LDF Tarybos narių. LDF Tarybos posėdžio sušaukimo iniciatorius pateikia ir posėdžio darbotvarkės projektą. LDF Tarybos posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo iniciatoriaus pareiškimo pateikimo. Posėdžio data, laikas ir preliminari darbotvarkė turi būti paskelbta ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki posėdžio.
5) LDF Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 LDF Tarybos narių. Nutarimai priimami balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia LDF Pirmininko balsas.
6) LDF Tarybos veiklą reglamentuoja LDF Tarybos patvirtintas darbo reglamentas.
7) LDF Tarybos sprendimai privalomi visiems LDF padaliniams, LDF profesinėms sąjungoms ir atskiriems nariams.
3. LDF Taryba atlieka šias funkcijas:
1) vykdo LDF Suvažiavimo nutarimus;
2) LDF Pirmininko teikimu svarsto ir tvirtina pavaduotojų darbo funkcijas;
3) ne rečiau kaip kartą per metus išklauso ir tvirtina LDF Valdybos darbo ataskaitą;
4) nutaria dėl komisijų, komitetų, darbo grupių sudarymo ir veiklos, tvirtina jų nuostatus;
5) sprendžia klausimus dėl LDF narystės tarptautinėse organizacijose;
6) skiria atstovus į Lietuvos, Europos ir pasaulio trišales ir kitas tarybas, komisijas bei komitetus;
7) sprendžia klausimus dėl bendradarbiavimo su Lietuvos ir kitų valstybių profesinėmis sąjungomis;
8) steigia mokslo, švietimo, leidybos, labdaros, ūkio ir kitas įmones ir įstaigas (akcines bendroves, uždarąsias akcines bendroves, viešąsias įstaigas bei kitus juridinius asmenis) bei įgyvendina steigėjo teises;
9) koordinuoja LDF padalinių veiklą;
10) ne rečiau kaip kartą per metus išklauso LDF padalinių pirmininkų, Moterų komiteto, kitų LDF komitetų ir organizacijų pirmininkų darbo ataskaitas;
11) valdo, naudoja ir disponuoja LDF turtu. LDF Taryba savo nutarimu turto dalį gali perduoti LDF Valdybai ir LDF Pirmininkui kasdienei veiklai užtikrinti. LDF Taryba, priėmusi atitinkamą nutarimą, įgalioja LDF Pirmininką pasirašyti turto perleidimo ar įsigijimo sandorius;
12) svarsto bei tvirtina LDF metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, kurią pateikia LDF Pirmininkas, iš anksto suderinęs su LDF Valdyba;
13) nustato nario mokesčio LDF centrui ir padaliniams dydį bei mokėjimo tvarką;
14) registruoja LDF Padalinius;
15) Skiria ir atšaukia LDF Tarybos skiriamus Valdybos narius;
16) 1/3 LDF Tarybos narių gali inicijuoti, o 2/3 balsų dauguma LDF Taryba gali sustabdyti LDF Pirmininko, jo pavaduotojų ar Generalinio sekretoriaus įgaliojimus iki LDF suvažiavimo. Priėmusi tokį nutarimą LDF Taryba turi per mėnesį suorganizuoti LDF Suvažiavimą. Sustabdžiusi LDF Pirmininko įgaliojimus laikinai eiti jo pareigas LDF Taryba skiria vieną iš pavaduotojų arba Generalinį sekretorių. Sustabdžiusi Generalinio sekretoriaus įgaliojimus, laikinai eiti šias pareigas Taryba skiria vieną iš LDF Pirmininko pavaduotojų;
17) LDF Taryba nustato LDF Suvažiavimo datą ir likus ne mažiau kaip 30 dienų iki jo pradžios parengia suvažiavimo darbotvarkę. Suvažiavimo dokumentams parengti LDF Taryba gali sudaryti darbo grupes;
18) LDF Taryba rengdama LDF suvažiavimo darbotvarkę, balsavimui Suvažiavime pateikia ne mažiau kaip trijų LDF padalinių iškeltas kandidatūras į LDF renkamuosius organus bei Statuto pataisas.

19 straipsnis. LDF Valdyba.
1. LDF Valdyba yra valdymo organas. LDF Valdyba įgyvendina savo funkcijas, numatytas šiame Statute, LDF Suvažiavimo nutarimus, LDF Tarybos nutarimus ir LDF Tarybos nutarimais pavestas funkcijas.
2.LDF Valdybos sudarymas.
1) LDF Valdybą sudaro ne mažiau kaip 9 nariai: LDF Pirmininkas, jo pavaduotojai, Generalinis sekretorius ir LDF Tarybos paskirti padaliniams atstovaujantys Tarybos nariai.
2) Valdybai vadovauja LDF pirmininkas.
3.LDF Valdybos darbo tvarka.
1) LDF Valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per mėnesį. LDF Valdybos posėdžius sušaukti turi teisę Valdybos pirmininkas arba ne mažiau kaip 4 Valdybos nariai.
2) LDF Valdybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Valdybos narių.
3) LDF Valdybos posėdžio darbotvarkę, atsižvelgęs į Valdybos narių pasiūlymus, rengia ir posėdžius šaukia LDF Valdybos pirmininkas.
4) LDF Valdybos posėdžiai protokoluojami.
5) LDF Valdybos nutarimai priimami balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra LDF Valdybos pirmininko balsas.
6) LDF Valdybos darbą reglamentuoja LDF Valdybos patvirtintas LDF Valdybos darbo reglamentas.
4. LDF Valdyba atlieka šias funkcijas:
1) įgyvendina savo funkcijas, numatytas šiame Statute, LDF Suvažiavimo nutarimus, LDF Tarybos nutarimus ir LDF Tarybos nutarimais pavestas funkcijas;
2) organizuoja LDF Suvažiavimus, LDF Tarybos posėdžius, ruošia dokumentaciją darbotvarkės klausimais;
3) organizuoja LDF padaliniams ir LDF profesinėms sąjungoms teisines konsultacijas, teikia metodinę pagalbą;
4) priima į Lietuvos darbo federaciją naujas profesines sąjungas, jas registruoja ir vykdo jų apskaitą;
5) rūpinasi LDF narių, švietimu, socialinėmis ir profsąjunginės veiklos garantijomis;
6) rengia LDF Tarybai svarstyti ir tvirtinti naujų dokumentų projektus;
7) atsako už LDF Valdybai pavestą turtą,
8) kontroliuoja LDF ir LDF įkurtų įstaigų finansinę – ūkinę veiklą;
9) ne rečiau kaip du kartus per metus išklauso ir analizuoja finansininkų ataskaitas, pateikia apibendrintas išvadas LDF Tarybai;
10) ruošia LDF Tarybai tvirtinti metinę LDF pajamų ir išlaidų sąmatą;
11) kartą per metus organizuoja LDF turto inventorizaciją;
12) rengia projektus LDF Tarybai dėl naujų LDF padalinių priėmimo;
13) tvirtina LDF dokumentacijos ir informacijos paskirstymo, perdavimo bei saugojimo tvarką;
14) svarsto naujų darbuotojų kandidatūras ir pareigines instrukcijas.

20 straipsnis. LDF Pirmininkas
1. LDF Pirmininko skyrimas:
1) LDF Pirmininkas yra renkamas LDF Suvažiavime ketverių metų kadencijai;
2) LDF Pirmininku gali būti išrinktas LDF narys, kurio kandidatūrą iškėlė ne mažiau kaip trys LDF padaliniai. Kandidatūros neribojamos pagal amžių, lytį, išsilavinimą, tautybę ar kitus kriterijus.
2. LDF Pirmininko darbo tvarka.
1) LDF Pirmininkas, vykdydamas savo funkcijas, leidžia įsakymus, pasirašo raštus ir pagal savo kompetenciją sudaro sutartis.
2) LDF Pirmininkas, spręsdamas klausimus, susijusius su LDF personalu, derina juos su LDF Valdyba.
3) LDF Pirmininkui negalint vykdyti savo pareigų (išvykus, dėl ligos ir pan.), laikinai jį pavaduoja vienas iš LDF Pirmininko pavaduotojų ar Generalinis sekretorius, gavęs atitinkamą LDF Pirmininko ar Valdybos įgaliojimą.
3. LDF Pirmininkas atlieka šias funkcijas:
1) atstovauja Federacijai be atskiro įgaliojimo santykiuose su visų lygių valstybinėmis institucijomis, darbdaviais, jų organizacijomis, įmonėmis, profesinėmis sąjungomis, visuomeninėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis bei judėjimais Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
2) vadovauja Lietuvos darbo federacijai;
3) LDF vardu pasirašo visus dokumentus, susitarimus, sutartis ir sandorius;
4) atsako už LDF lėšų ir turto racionalų panaudojimą;
5) sudaro su LDF darbuotojais darbo sutartis ir atlieka kitus darbo įstatymuose numatytus veiksmus;
6) pirmininkauja LDF Suvažiavimuose, LDF Tarybos ir Valdybos posėdžiuose arba skiria pirmininkaujantį;
7) atstovauja Federacijai teismuose;
8) sprendžia klausimą dėl nemokamos juridinės pagalbos teikimo ir LDF narių atstovavimo teisminiuose ir ikiteisminiuose ginčuose;
9) koordinuoja LDF atstovų darbą trišalėse tarybose ir komisijose;
10) derina pasiūlymus trišalėms ir dvišalėms deryboms su kitomis profesinėmis sąjungomis;
11) koordinuoja LDF organizuojamus ir vykdomus streikus, mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes, kitokius taikius susirinkimus;
12) kartą per metus atsiskaito LDF Suvažiavimui už savo ir LDF Tarybos veiklą.

21 straipsnis. LDF Pirmininko pavaduotojai:
1. LDF Pirmininko pavaduotojus renka LDF Suvažiavimas ketveriems metams;
2. LDF Pirmininko pavaduotoju gali būti išrinktas LDF narys, kurio kandidatūrą iškėlė ne mažiau kaip trys LDF padaliniai arba LDF Pirmininkas;
3. atstovauja Federacijai žiniasklaidoje, plėtojant socialinį dialogą su valstybinėmis ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, darbdaviais, jų organizacijomis, profesinėmis sąjungomis, visuomeninėmis organizacijomis ir judėjimais Lietuvos Respublikoje bei užsienyje;
4. vykdo LDF Tarybos priskirtą veiklą, svarbius sprendimus derindamas su LDF Pirmininku;
5. organizuoja konsultacijas LDF Padalinio profesinėms sąjungoms, teikia joms metodinę pagalbą;
6. atlieka kitas LDF Pirmininko pavestas funkcijas;
7. kartą per metus atsiskaito LDF suvažiavimui.

22 straipsnis. LDF Generalinis sekretorius.
1. LDF Generalinio sekretoriaus skyrimas.
1) LDF Generalinį sekretorių renka LDF Suvažiavimas ketveriems metams.
2) Generaliniu sekretoriumi gali būti išrinktas LDF narys, kurio kandidatūrą iškėlė ne mažiau kaip trys LDF padaliniai.
3) Generaliniam sekretoriui negalint vykdyti savo pareigų (išvykus, dėl ligosi ir pan.), laikinai jį pavaduoja vienas iš Pirmininko pavaduotojų, gavęs atitinkamą LDF Pirmininko ar Valdybos įgaliojimą.
2. LDF Generalinis sekretorius atlieka šias funkcijas:
1) atstovauja Federacijai žiniasklaidoje, plėtojant socialinį dialogą su valstybinėmis ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, darbdaviais, jų organizacijomis, profesinėmis sąjungomis, visuomeninėmis organizacijomis ir judėjimais Lietuvos Respublikoje bei užsienyje;
2) koordinuoja LDF ryšius su tarptautinėmis organizacijomis ir atstovauja LDF jose;
3) organizuoja LDF narių švietimą (konferencijas, seminarus ir kt.);
4) vadovauja LDF sekretoriato darbuotojams;
5) organizuoja LDF dokumentacijos, korespondencijos ir archyvo tvarkymą, informacijos perdavimą LDF padaliniams;
6) tvirtina LDF išduodamų dokumentų nuorašus;
7) teikia LDF Pirmininkui pasiūlymus dėl įsakymų išleidimo;
8) kartą per metus atsiskaito LDF Suvažiavimui.

IX. FINANSINĖS – ŪKINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

23 straipsnis. Finansinės – ūkinės veiklos kontrolės institucija.
1. LDF finansinės – ūkinės veiklos kontrolę vykdo Finansinės ūkinės veiklos kontrolės komisija.
2. Finansinės ūkinės veiklos kontrolės komisiją sudaro ne mažiau kaip trys nariai, renkami LDF Suvažiavime ketverių metų kadencijai. Komisijos nariu gali būti išrinktas LDF narys, kurio kandidatūrą iškėlė ne mažiau kaip trys LDF padaliniai.
3. Iš savo tarpo Finansinės ūkinės veiklos kontrolės komisijos nariai išsirenka Finansinės ūkinės veiklos kontrolės komisijos pirmininką ir apie tai praneša LDF Valdybai.

24 straipsnis. Efektyvios kontrolės užtikrinimo priemonės.
1. Finansinės ūkinės veiklos kontrolės komisija turi teisę gauti visus LDF finansinius dokumentus, LDF Suvažiavimo, Tarybos ir Valdybos susirinkimų protokolus, LDF raštus, pasirašytus susitarimus ir sutartis.
2. Finansinės ūkinės veiklos kontrolės komisijos reikalavimu LDF Pirmininkas privalo užtikrinti galimybę susipažinti su LDF piniginių lėšų likučiais banko įstaigose ir LDF kasoje.

25 straipsnis. Finansinės ūkinės veiklos kontrolės komisijos ataskaitų pateikimas.
1. Ne rečiau kaip kartą per metus komisija surašo revizijos aktus ir juos pateikia LDF Tarybai.
2. Finansinės – ūkinės veiklos kontrolės komisija atsiskaito LDF Suvažiavimui.

X. LĖŠOS IR TURTAS

26 straipsnis. LDF lėšas ir turtą sudaro:
1. LDF narių mokamas nario mokestis;
2. Gauta parama, specialios rinkliavos ir dotacijos;
3. Savanoriški įnašai;
4. Pajamos iš LDF švietėjiškos, leidybinės, mokslinės, mokymo, ūkinės veiklos;
5. Kitos teisėtai gautos pajamos ir turtas.

27 straipsnis. Nario mokesčio mokėjimo tvarka ir tarifus nustato LDF Taryba.

28 straipsnis. Nario mokesčio nemokėjimo pasekmės.
1. Įsiskolinimo klausimus sprendžia LDF Taryba, kuri daugiau kaip tris mėnesius nario mokesčio nemokantį LDF padalinį gali pašalinti iš LDF sudėties.
2. LDF padaliniui, LDF profesinei sąjungai ar LDF nariui, kuris nemoka nario mokesčių daugiau kaip du mėnesius, nesuteikiama nemokama juridinė pagalba, ginčo atveju jie neatstovaujami teisme ar ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose.

XI. LDF VEIKLOS NUTRAUKIMAS AR SUSTABDYMAS

29 straipsnis. LDF veiklos nutraukimo tvarka.
1. LDF gali būti likviduota LDF Suvažiavimo arba teismo sprendimu. Likviduojant LDF už šį sprendimą turi balsuoti daugiau kaip 2/3 LDF Suvažiavimo delegatų.
2.LDF Suvažiavimas, priėmęs sprendimą likviduoti LDF, kartu sprendžia ir turto bei lėšų tolesnio naudojimo klausimą.

XII . BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30 straipsnis. LDF Statutas įsigalioja po jo priėmimo.

 

 

LDF suvažiavimo įgaliotas asmuo

LDF Pirmininkas                                  Vydas Puskepalis