2010 m. rugsėjo 24 dieną Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir socialinių tyrimų institutas kartu su Tautinių bendrijų namais organizavo seminarą „Diskriminacijos darbo rinkoje apraiškos Lietuvoje“. Seminaro dalyviai – nevyriausybinių organizacijų, profesinių sąjungų, Vyriausybės institucijų, atsakingų už žmogaus teisių užtikrinimą ir nediskriminavimo principo įgyvendinimą Lietuvoje, atstovai.

Tokio pobūdžio seminarai Europos Komisijos iniciatyva yra organizuojami kiekvienoje valstybėje narėje. Seminaras buvo organizuojamas siekiant suteikti galimybę organizacijoms, dalyvaujančioms kovoje su diskriminacija, pristatyti savo požiūrį ir pateikti įžvalgas, kurių pagrindu Europos Komisijai bus teikiamos rekomendacijos.

Seminaro metu buvo apžvelgiama bendra situacija užimtumo srityje nediskriminavimo aspektu. Aptariamos bendros tendencijos užtikrinant žmogaus teises ir įgyvendinant nediskriminavimo principą šalyje. Apžvelgti tyrimai, priemonės, dokumentai, numatyti socialiai pažeidžiamų grupių integracijai.

Remiantis sociologinių tyrimų, dokumentų bei programų analize, taip pat interviu, atliktais su ekspertais dirbančiais šioje srityje, duomenimis buvo pristatoma etninių grupių, seksualinių mažumų bei kitų socialiai pažeidžiamų grupių situacija bei diskriminacijos apraiškos darbo rinkoje 2009 – 2010 metais. Seminaro metu buvo detaliau apžvelgiamos diskriminacijos apraiškų darbo rinkoje tendencijos ir priežastys. Buvo aptarti realūs pokyčiai, kurie ne visada pakankamai atsispindi Eurobarometro tyrimuose.

Lietuvos darbo federacijai šiame seminare atstovavo Moterų komiteto pirmininkė D.Pagirytė.