Lietuvos darbo federacijos pirmininkas Svajūnas Andriulis ir Jaunimo organizacijos narė Inga Preidienė dalyvaus Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto darbuotojų grupės posėdyje bei 494-ojoje plenarinėje sesijoje, kuri vyks 2013 m. gruodžio 10 d. (antradienį) ir gruodžio 11 d. (trečiadienį) Europos Parlamento József Antall pastate (JAN 4Q2 salė), B-1050 Briuselis.
Plenarinėje sesijoje dalyvaus Tarptautinio valiutos fondo (TVF) generalinė direktorė Christine Lagarde, ir skaitys pranešimą „Veiksmai, reikalingi siekiant atkurti pasitikėjimą, augimą ir užimtumą Europoje“ bei Europos piliečių iniciatyvos „End Ecocide in Europe“ vadovė Prisca Merz, ir pristatys iniciatyvą.

Pridedame glaustą plenarinės sesijos darbotvarkės projektą:
INT/690 Pasiūlymas dėl Europos pinigų rinkos fondų sistemos.
INT/691Tolesnis darbas, susijęs su žaliąja knyga „Šešėlinis bankų sektorius“.
INT/704 Parama mokslinius tyrimus vykdančioms mažosioms ir vidutinėms įmonėms; Inovacijų investicijų teisės aktų rinkinys; II naujoviškų vaistų iniciatyva; Biologinė pramonė; Europos metrologijos inovacijų ir mokslinių tyrimų programa; Partnerystė klinikinių tyrimų srityje; Aktyvus ir lengvesnis gyvenimas; Bendroji įmonė ECSEL; Bendra įmonė naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti; Švarus dangus 2; II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė.
INT/708 Komunikatas ir rekomendacija dėl Europos horizontaliosios kolektyvinio teisių gynimo sistemos kūrimo.
INT/710 Kelionės paslaugų paketai ir rinkiniai.
INT/711 Mokėjimo paslaugos; Integruotos Europos mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu rinkos kūrimas.
INT/721 Socialinio poveikio vertinimas.
ECO/342 Makroregioninė ES strategija Viduržemio jūros baseino ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai stiprinti.
ECO/343 Statistikos priemonės savanoriškos veiklos įvertinimui.
ECO/355 Europos Sąjungos solidarumo fondas.
SOC/482 Minimalus Europos darbo užmokestis ir skurdo rodikliai.
SOC/491 Europos prokuratūros įsteigimas.
CCMI/110 Europos inžinerijos sektoriaus (mechaninės inžinerijos, elektrotechnikos, elektronikos ir metalurgijos pramonės) problemos nuolat kintančioje pasaulio ekonomikoje.
CCMI/111 Europos laivų priežiūros, remonto ir perstatymo sektorius: tvirta, konkurencinga pasaulyje ir ES tvaraus augimo politikai palanki pramonė.
CCMI/117 Europos plieno pramonės veiksmų planas.
NAT/610 Gyvūnų sveikata; Augalų dauginamosios medžiagos auginimas ir tiekimas rinkai; Apsaugos nuo augalų kenksmingųjų organizmų priemonės.
NAT/618 Atliekų vežimas.
NAT/619 EŽŪFKP parama kaimo plėtrai.
TEN/515 Prieinamumas – neįgaliųjų ir žmonių su judėjimo negalia žmogaus teisė.
TEN/517 Visuotinių ekonominės svarbos paslaugų prieinamumas: apibrėžtis, aprėptis, iššūkiai, Europos iniciatyvos.
TEN/530 Pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 216/2008 nuostatos dėl aerodromų, oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų; Reglamento dėl bendro Europos dangaus nauja redakcija ir EASA reglamento dalinis pakeitimas.
TEN/534 Europos bendroji elektroninių ryšių rinka; Naujos priemonės bendrojoje ES telekomunikacijų rinkoje.
TEN/536 Tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimas.
TEN/538Stabilumo reikalavimai keleiviniams ro-ro laivams (tęstinė programa).
REX/392 2015 m. – Europos vystymosi metai.