LŽD seminaro „Socialinis dialogas nacionaliniu ir teritoriniu lygiu. Žiniasklaidos uždaviniai įgyvendinant Nacionalinį susitarimą“.
LDF pirmininkas V. Puskepalis papasakojęs, kaip vyko Nacionalinio susitarimo įvertinimas vyriausybėje, pažymėjo, jog didžiosios šalies socialinės, ekonominės problemos lieka neišspręstos ir reikalauja sprendimų tęsinio. Profsąjungų uždavinys – ginti silpniausius ir pažeidžiamiausius visuomenės sluoksnius, kuriuos labiausiai skriaudžia valdžia. Biudžeto skylių „lopymas“ pensijų sąskaita, tai visos pensininkų armijos skurdinimas. Nors vyriausybė numačiusi savo veiklos prioritetus – nedarbo mažinimas, ekonomikos skatinimas, kova su kontrabanda, struktūrinė pertvarka sveikatos apsaugos,  švietimo, socialinės rūpybos srityse – visur permainos „buksuoja“, žmonės nepatenkinti didėjančiomis kainomis, skurdo didėjimu, realių darbo vietų mažėjimu. Ateityje, pasirašant naują susitarimą,  profsąjungos reikalaus didinti minimalų darbo užmokestį, efektyviau spręsti, kaip mažinti darbingo amžiaus žmonių ir jaunimo emigraciją, valstybės valdymo išlaidas, šešėlinę ekonomiką.
ŽD Centro valdybos pirmininkė M. Kontrimaitė pažymėjo, kad ir šiuolaikinė žiniasklaida paveikta nūdienos realijų. Dažnai darbdavys leidėjas žurnalistą verčia rašyti užsakomuosius straipsnius, dažnai nukrypstama į paviršutiniškumą, spausdinami aprašomieji, banalūs straipsniai, trūksta analizės. Krentant tiražams, mažėja spaudos leidinių apimtis, o elektroninė žiniasklaida (irgi ne be nuodėmių) ne visiems, ypač kaimo gyventojams, prieinama.
Muzikologas publicistas A. Karaška, priminęs, jog po metų Žurnalistų draugija pažymės atkūrimo dvidešimtmetį, pabrėžė, jog nepaisant sunkumų turime rūpintis nuveiktų darbų įprasminimu, apžvalga, veiklos įvertinimu. Juk dauguma narių dešimtmečiais dorai ir nuoširdžiai dirbo įvairiuose žiniasklaidos baruose. Juos verta pagerbti. Valdybos narys J. Pugačiauskas pridūrė, jog pirmiausia reikia surinkti medžiagą apie S. Lozoraičio premijos „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ laureatus, parengti ir išleisti jubiliejaus proga leidinį. Seminaro dalyviai tam vieningai pritarė.Buvo išrinkta redakcinė komisija, jos pirmininku paskirtas A. Karaška.
Buvo svarstomi ir kiti klausimai: įstatų tobulinimas, nario mokesčio rinkimas, kandidato S. Lozoraičio premijai gauti pateikimas, Vilniaus skyriaus pirmininko pakeitimas.
LDF info