2011 m. lapkričio 4 d. Lietuvos darbo biržoje buvo pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas tarp Lietuvos darbo federacijos Vilniaus apskrities skyriaus ir Vilniaus teritorinės darbo biržos, kurį pasirašė LDF Vilniaus apskrities Pirmininkas Sigitas Laima ir Vilniaus teritorinės darbo biržos direktorius Juozas.Kankevičius (pridedamas).
Posėdyje taip pat dalyvavo ir Vilniaus apskrities Pirmininko pavaduotojas Algimantas Jasulaitis.
Taip pat norime priminti, kad svarstant įvairius klausimus, dalyvaujant įvairiuose renginiuose, reikalingas ir visų apskrities narių aktyvumas. Todėl prašome siųsti pasiūlymus, problemas, su kuriomis susiduriate, ką galėtumėme aptarti, įtraukti į Vilniaus miesto ir apskrities Trišalių tarybų darbo planą.

VILNIAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS
IR
LIETUVOS DARBO FEDERACIJOS VILNIAUS APSKRITIES SKYRIAUS
BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAS
2011 m. lapkričio 3 d. Nr.
Vilnius
Siekiant mažinti nedarbo socialines pasekmes, didinti socialinių ir darbo rinkos partnerių vaidmenį, sprendžiant gyventojų užimtumo problemas ir mažinant nedarbą, efektyviau derinti darbo jėgos pasiūlą ir paklausą, aprūpinant Vilniaus regiono įmones reikiama darbo jėga, didinti užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo efektyvumą, Vilniaus teritorinė darbo birža (toliau – Darbo birža), atstovaujama direktoriaus Juozo Kankevičiaus ir Lietuvos darbo federacijos Vilniaus apskrities skyriumi (toliau – Profesinė sąjunga), atstovaujama pirmininko Sigito Laimos, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais ir susitariančių šalių nuostatais pasirašo šį bendradarbiavimo susitarimą.

I. SUSITARIMO OBJEKTAS. Susitarimas nustato šalių bendradarbiavimo santykius, partnerystės ir bendradarbiavimo kryptis, abipusiai informuojant apie darbo jėgos užimtumo rėmimo galimybes, gerinant profesinių sąjungų ir jos narių informuotumą apie darbo biržos teikiamas paslaugas.

II. DARBO BIRŽA ĮSIPAREIGOJA:
1. Profesines sąjungos pageidavimu organizuoti jos organizacijų nariams seminarus – susitikimus, supažindinant juos su situacija darbo rinkoje, Darbo biržos teikiamomis paslaugomis, vykdomais ES finansuojamais projektais, galimybėmis numatomiems atleisti asmenims įsidarbinti kitose įmonėse.
2. Kviesti Profesinės sąjungos atstovus į rengiamus pasitarimus užimtumo politikos formavimo klausimais, siekiant efektyviau spręsti užimtumo Vilniaus apskrityje klausimus:
2.1. naujoms profesinėms kvalifikacijoms ar profesinėms kompetencijoms įsigyti, aprūpinant įmones reikiamos kvalifikacijos specialistais;
2.2. asmenis, dirbančius ne visą darbo laiką, įspėtus apie atleidimą darbuotojus arba atleistus iš įmonių nukreipiant į viešuosius darbus;
2.3. organizuoti remiamąjį įdarbinimą, nukreipiant registruotus darbo biržose asmenis įgūdžių įgijimui, sudarant galimybes pasilikti nuolatiniam darbui;
2.4. subsidijuojamų darbo vietų steigimą įmonėse ir organizacijose darbo rinkoje papildomai remiamų asmenų įdarbinimui.
3. Steigti įmonėse “mini” darbo biržas grupės darbuotojų atleidimo atvejais jų geresniam informavimui.
4. Rengti tikslines prevencines programas, numatančias perkvalifikavimo, laikino įdarbinimo bei kitas priemones, didinančias galimybes netekusiems darbo įsidarbinti.

III. PROFESINĖ SĄJUNGA ĮSIPAREIGOJA:
5. Kviesti Darbo biržos atstovus į organizuojamus profesinės sąjungos tarybos posėdžius, apskritojo stalo diskusijas ir kitus renginius, kuriuose svarstomi aktualūs darbo rinkos ir su tuo susiję gyventojų užimtumo klausimai.
6. Skatinti profesinę sąjungą ir jos narius aktyviai prisidėti informuojant dirbančiuosius ir ieškančius darbo apie Darbo biržos teikiamas paslaugas atsiradus būtinybei pakeisti darbą ar persikvalifikuoti.
7. Padėti įtikinti profsąjungos narius dalyvauti darbo biržos organizuojamose laikino užimtumo priemonėse (viešieji ar kitokio pobūdžio darbai), jeigu darbdavys turi laikinų sunkumų aprūpinti darbuotojus darbu.
8. Skatinti profesinės sąjungos narius aktyviai dalyvauti Darbo biržos rengiamose apklausose, vertinant Darbo biržos paslaugas.

IV. KITI ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI.
9. Šalys įsipareigoja, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų teikti viena kitai naudingą informaciją.
10. Keistis leidžiama informacine – reklamine medžiaga.
11. Šalys garantuoja šio susitarimo pagrindu gautos informacijos konfidencialumą.
12. Sutartis gali būti konkretinama atskirais susitarimais, kurie būtų šios sutarties neatskiriama dalis.

V. KITOS SĄLYGOS.
13. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo datos.
14. Ši sutartis gali būti pakeista arba nutraukta šalių susitarimu arba vienos šalies iniciatyva, kitą šalį apie tai įspėjus ne vėliau kaip prieš tris mėnesius.
15. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą galią.

69 70