2015 m. spalio 8 – 10 dienomis Gdanske Lenkijos profesinė sąjunga Solidarnoszc organizavo tarptautinį seminarą tema “ Karjeros planavimas bei nauji iššūkiai darbo rinkai“.

Profesinis orientavimas – tai informavimo, konsultavimo ir orientavimo paslaugos, kurios padeda asmenims, neatsižvelgiant į jų amžių ir gyvenimo etapą pasirinkti savo kelią švietimo, mokymo bei užimtumo srityse ir aktyviai kurti savo profesinę karjerą. Todėl vis dažniau apibrėžiamas kaip „visą gyvenimą trunkantis orientavimas“, sudarant galimybę bet kurio amžiaus asmeniui, nustatyti jo ar jos įgūdžius, gebėjimus ir interesus. Šis procesas formuoja pasitikėjimą savimi bei aktyvų požiūrį į asmenį.

Profesinis orientavimas vykdomas tokiomis kryptimis:

– profesinis švietimas kaip mokymo programos dalis ir kita mokymo institucijose vykdoma veikla, kurios tikslas – padėti besimokantiems išsiaiškinti būsimosios profesinės karjeros tikslus, susipažinti su darbo pasauliu bei padėti jiems įgyti gebėjimus profesinei karjerai planuoti (tai gali būti organizuota veikla, kurioje teikiant patarimus bei informaciją dalyvautų darbdaviai, buvę studentai, besimokančiųjų tėvai);
– asmeninis patarimas, konsultavimas ir orientavimas padedant priimti sprendimus, susijusius su galimybėmis pasirinkti tolesnį mokymąsi ir/arba planuoti profesinę karjerą;
įdarbinimo paslaugos/konsultavimas įskaitant pirminį pasirinkimą, darbo pakeitimą arba įdarbinimą po ilgos pertraukos;
– parama specialiųjų poreikių grupėms;
– konsultavimas asmenų, kuriems gresia nedarbas;
vykdant rašytinės arba informacijos ir komunikacijos technologijų (IKT) pagrindu parengtos informacijos sklaidą apie užimtumo ir mokymosi galimybes, paprastai nurodant instituciją, kurioje prireikus galima gauti išsamesnę informaciją.

Profesinis orientavimas turėtų būti grindžiamas bendradarbiavimu tarp visų šalių: asmenų, siekiančių konsultacijų ir profesionalių konsultantų, švietimo centrų, verslininkų, šeimos (labai svarbus mokinių profesinis orientavimas), vietos institucijų ir socialinių partnerių.

Seminaro dalyviai sutinka, kad daugelyje valstybių būtina užtikrinti tinkamą kiekį lėšų siekiant užtikrinti efektyvų profesinį orientavimą. Seminaro dalyviai pabrėžia socialinių partnerių dalyvavimo profesinio orientavimo procese svarbą.

Seminare LDF atstovao LDF generalinė sekretorė Janina Švedienė ir LDF Švietimo centro direktorė Rasita Martišienė