2011-ųjų gruodžio 10-ąją, šeštadienį, Vilniuje, Tautinių bendrijų namuose, įvyko Lietuvos žurnalistų draugijos (LŽD), pažyminčios atkūrimo 20 – metį, seminaras bei ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas. Seminaro dalyviai, suvažiavimo delegatai susirūpinę besikeičiančia žiniasklaidos būkle. Koks jos poveikis visuomenei? Kokia ji pati? Ar patys žurnalistai pateisina visuomenės lūkesčius, ar jie tik stambiųjų leidėjų –verslininkų vykdomos politikos sraigteliai? Jeigu jie tokie, kaip tada su visuomeninės nuomonės formavimu? Visu aštrumu iškyla žurnalistinės etikos klausimas ( pati žurnalistika neatskiriama nuo etikos, tik tada ji demokratijos dalis). Seminaro dalyvių nuomone, pačios etikos komisijos statusą ir funkciją reikėtų keisti.Ir turėtume priimti vietoje žurnalistų ir leidėjų visuomenės informavimo priemonių etikos kodeksą. Seminaro dalyviai pastebėjo netoleruotinų dalykų tiek spaudoje, tiek radijuje, tiek televizijose. Tie patys tekstai be autorių sutikimo keliauja per daugelį internetinių puslapių, reikėtų žurnalistikos stebėsenos instituto…Pastebėta, jog viešieji ryšiai suinteresuoti įtvirtinti vienpusę informaciją, gi žurnalistai turėtų objektyviai reaguoti į realijas… Ir kiek mes semiamės patirties iš istorijos? Kodėl tada, 1991-ųjų gruodžio 21-ąją, į tarpukariu Lietuvoje veikusios 1922 m. Juozo Tumo-Vaižganto ir kitų rašto žmonių iniciatyva įsteigtos Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos dvasios, nuostatų bei tikslų tęsimo atkuriamąją konferenciją susirinko per du šimtus žmonių, o dabar – tik trisdešimt septyni?! Ar taip stipriai Draugijos narius, ypač vilniečius, yra paveikusi ekonominė krizė, ar galingesnė – dvasinė? Klausimai retoriniai, bet panašios mintys skambėjo dažno seminaro dalyvio kalboje.
Renginio dalyvius Lietuvos darbo federacijos (LDF) vardu nuoširdžiai sveikino jos pirmininko pavaduotojai Nijolė Turčinavičienė ir Svajūnas Andriulis, įteikdamas įsimintiną dovaną – skaidrų krištolo lašą, generalinė sekretorė Janina Švedienė. Aktyviausiai federacijos veikloje dalyvavusiems žurnalistams Juozui Pugačiauskui, Antanui Seikaliui, Marytei Kontrimaitei, Gražinai Petrošienei įteikė po rožę.
LŽD pirmininkė M. Kontrimaitė pasiūlė išrinkti suvažiavimo pirmininką ir sekretorių. Sutartinai pirmininku buvo išrinktas Antanas Seikalis, sekretore – Sofija Sasnauskaitė.
Ataskaitiniame pranešime Lietuvos žurnalistų draugijos Centro valdybos pirmininkė Marytė Kontrimaitė pažymėjo, jog buvo nemažai problemų dėl Draugijos juridinio registravimo ir jo ceremonija tęsėsi gana ilgai. Kurį laiką draugija neturėjo ir savo sąskaitos banke. Pagaliau ji buvo atidaryta. Džiugu, kad naujai išrinktai valdybai ji atiteks ne tuščia.
Marytė Kontrimaitė padėkojo Lietuvos darbo federacijai už suteikiamas patalpas, visokeriopą pagalbą rengiant seminarus ir kitas akcijas.
Pastaruoju metu ketinta perregistruoti draugijos narius, padaryti naujus jų pažymėjimus, bet šio darbo nepavyko atlikti.
Nuo 1998 metų Draugija per Trijų Karalių šventę teikia kasmetinę Stasio Lozoraičio premiją „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“. Pernai šios premijos laureatu tapo Andrius Navickas, internetinio dienraščio „ Bernardinai.lt“ redaktorius. Šiemet abu Draugijos skyriai – Vilniaus ir Kauno – ar atskiri jos nariai turi kuo skubiau pateikti savo pasiūlymus Premijos skyrimo komisijai.
Marytė Kontrimaitė apgailestauja, kad Vilniaus skyriaus nariai labai neorganizuoti, džiaugiasi aktyve kolege Vaiva Žukiene, įrengusią Draugijos internetinę svetainę (http://www.lzdraugija.lt/), nuolat padedančia bendrauti su Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondu.
Centro valdybos pirmininkės Marytės Kontrimaitės darbas (vienam susilaikius) įvertintas patenkinamai. Gražina Petrošienė, Kauno skyriaus valdybos pirmininkė, painformavo, kad jos mieste 32 LŽD nariai. Suvažiavime dalyvauja 11. Liudas Mažylis padarė kruopščią finansų reviziją ir gana tikslias pajamų ir išlaidų sumas perdavė Draugijos revizijos komisijos pirmininkei Vidai Primakienei. G. Petrošienė pagyrė iždininkę Jadvygą Gavenavičienę, visada randančia laiko ir noro ne tik surinkti nario mokestį, bet ir pabendrauti su kiekvienu. Suvažiavimas G. Petrošienės darbą sutartinai įvertino patenkinamai.
Revizijos komisijos pirmininkė Vida Primakienė padarė labai blankią finansinę ataskaitą. Galbūt todėl ji vėliau neišrinkta į revizijos komisiją.
Diskusijose Vaiva Žukienė klausė, ar gaunami 2 proc. gyventojų pajamų mokesčių, kuriuos ji nuolat skirianti Draugijai. Jei šie pinigai neįtraukiami į Draugijos sąskaitą, reikia išsiaiškinti, kodėl. Ji pasidžiaugė radusi galimybę aplankyti Kauno skyriaus žurnalistus, ten pajutusi šio miesto dvasią, nuotaikas, iš tikrųjų primenančias Juozo Tumo-Vaižganto laikus.
Apie Žurnalistų etikos komisijos problemas kalbėjo Gražina Daukšaitė, atstovaujanti Draugijai šioje organizacijoje pagal Visuomenės informavimo įstatymą. Ji pažymėjo, kad kol kas Etikos komisija niekam neatsiskaito. Problemų kyla dėl to, kad žurnalistai, dažniausiai net nesusipažinę nei su Spaudos įstatymu, nei su Žurnalistų etikos kodeksu, visada nori būti teisūs.
Apie Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo veiklą trumpai painformavo Marytė Kontrimaitė, po Antano Seikalio kadencijos baigties patekusi į šį fondą, ir labai greitai iš jo pasitraukusi dėl neribotos tuomečio fondo pirmininko Ryčio Staselio arogancijos. Gerai, kad šis fondas pertvarkomas. Pirmininkas taip pat bus kitas.
Į naująją Centro valdybą išrinkti Tomas Čyvas, Aras Lukšas, Aurelijus Noruševičius, Marytė Kontrimaitė, Gražina Petrošienė, Kazys Požėra, Kazys Račkauskas, Antanas Seikalis, Vaiva Žukienė. Į revizijos komisiją – Vygaudas Čaplikas, Marija Šaknienė, Albinas Vaičiūnas. Išrinktas ir Garbės teismas – trys nariai ir kandidatas. Jais tapo Edmundas Simonaitis, Gražina Daukšaitė ir Sofija Sasnauskaitė. Kandidatas – Virgilijus Kubilius.
Naujuoju Draugijos nariu priimta vokiečių kalbos specialistė, Vilniaus universiteto dėstytoja ir mūsų šalyje žinoma vertėja Irena Tumavičiūtė. Džiugu, kad Draugija pasipildė dar viena iškilia asmenybe, gal ir Vilniaus skyrius bus aktyvesnis.
Sklaidydama dvidešimties metų senumo laikraščius Marytė Kontrimaitė priminė, kodėl buvo svarbu įkurti kitą organizaciją – atsiskirti nuo veikusios gan susikompromitavusios Lietuvos žurnalistų sąjungos.

37 38 39

36